PRAYER TO K OF GOD WILL SAVE AMERICA, NOV 13, 2013